Str.Główna » Regulamin

Regulamin

Warunki zostały ostatnio zaktualizowane wrzesień 21, 2023

1. Wprowadzenie

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej oraz do transakcji związanych z naszymi produktami i usługami. Mogą Państwo być związani dodatkowymi umowami związanymi z Państwa relacjami z nami lub jakimikolwiek produktami lub usługami, które Państwo od nas otrzymują. Jeśli jakiekolwiek postanowienia umów dodatkowych stoją w sprzeczności z postanowieniami niniejszego Regulaminu, postanowienia umów dodatkowych będą miały pierwszeństwo.

2. Zakres obowiązywania

Rejestrując się, uzyskując dostęp lub w inny sposób korzystając z tej strony internetowej, niniejszym wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i zasad przedstawionych poniżej. Samo korzystanie z tej strony internetowej oznacza znajomość i akceptację niniejszego Regulaminu. W niektórych szczególnych przypadkach możemy również poprosić użytkownika o wyraźną zgodę.

3. Komunikacja elektroniczna

Korzystając z tej strony internetowej lub komunikując się z nami drogą elektroniczną, użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że możemy komunikować się z użytkownikiem drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej lub wysyłając do niego wiadomość e-mail, a użytkownik zgadza się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy użytkownikowi drogą elektroniczną spełniają wszelkie wymogi prawne, w tym między innymi wymóg, że takie komunikaty powinny mieć formę pisemną.

4. Własność intelektualna

My lub nasi licencjodawcy są właścicielami i kontrolują wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej w witrynie oraz dane, informacje i inne zasoby wyświetlane lub dostępne w witrynie.

4.1 Wszelkie prawa są zastrzeżone

Jeśli określona treść nie stanowi inaczej, użytkownikowi nie udziela się licencji ani żadnych innych praw wynikających z praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej. Oznacza to, że nie wolno używać, kopiować, reprodukować, wykonywać, wyświetlać, rozprowadzać, osadzać w dowolnym medium elektronicznym, zmieniać, odtwarzać, dekompilować, przenosić, pobierać, przekazywać, zarabiać, sprzedawać, wprowadzać na rynek lub komercjalizować żadnych zasobów na tej stronie w jakiejkolwiek formie bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim jest to inaczej określone w przepisach obowiązującego prawa (np. prawo do cytatu).

5. Newsletter

Niezależnie od powyższego, mogą Państwo przekazywać nasz newsletter w formie elektronicznej innym osobom, które mogą być zainteresowane odwiedzeniem naszej strony internetowej.

6. Własność osób trzecich

Nasza strona może zawierać hiperłącza lub inne odniesienia do stron internetowych innych podmiotów. Nie monitorujemy ani nie sprawdzamy zawartości stron internetowych innych podmiotów, do których prowadzą odnośniki z tej strony. Produkty lub usługi oferowane przez inne strony internetowe podlegają obowiązującym Warunkom Handlowym tych stron trzecich. Opinie wyrażane lub materiały pojawiające się na tych stronach niekoniecznie są podzielane lub popierane przez nas.

Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności lub zawartość tych stron. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z tych stron internetowych i wszelkich powiązanych usług osób trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w jakikolwiek sposób, niezależnie od przyczyny, wynikające z ujawnienia przez Państwa danych osobowych osobom trzecim.

7. Odpowiedzialne użytkowanie

Odwiedzając naszą stronę internetową, wyrażasz zgodę na korzystanie z niej wyłącznie w celach zgodnych z przeznaczeniem i dozwolonych przez niniejszy Regulamin, wszelkie dodatkowe umowy z nami, a także obowiązujące prawo, przepisy i ogólnie przyjęte praktyki internetowe oraz wytyczne branżowe. Nie wolno wykorzystywać naszej strony internetowej lub usług do korzystania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się ze złośliwego oprogramowania komputerowego (lub są z nim powiązane); wykorzystywać danych zebranych z naszej strony internetowej do jakichkolwiek bezpośrednich działań marketingowych lub prowadzić jakichkolwiek systematycznych lub zautomatyzowanych działań związanych z gromadzeniem danych na naszej stronie internetowej lub w związku z nią.

Zaangażowanie się w jakiekolwiek działania, które powodują lub mogą spowodować uszkodzenie strony internetowej lub zakłócają działanie, dostępność lub osiągalność strony internetowej jest surowo zabronione.

8. Rejestracja

Możesz zarejestrować konto na naszej stronie internetowej. Podczas tego procesu możesz zostać poproszony o wybranie hasła. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności haseł i informacji o koncie i zobowiązuje się nie udostępniać innym osobom swoich haseł, informacji o koncie lub zabezpieczonego dostępu do naszej strony internetowej lub usług. Nie wolno Ci pozwolić żadnej innej osobie na korzystanie z Twojego konta w celu uzyskania dostępu do strony internetowej, ponieważ jesteś odpowiedzialny za wszystkie działania, które występują poprzez użycie Twoich haseł lub kont. Musisz nas natychmiast powiadomić, jeśli dowiesz się o jakimkolwiek ujawnieniu Twojego hasła.

Po zamknięciu konta, nie będziesz próbował zarejestrować nowego konta bez naszej zgody.

9. Polityka zwrotów i refundacji

9.1 Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Nasze dane kontaktowe znajdują się poniżej. Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również elektronicznie wypełnić i przesłać wzór formularza odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie na naszej stronie internetowej.

Jeżeli skorzystają Państwo z tej opcji, niezwłocznie przekażemy Państwu potwierdzenie otrzymania takiego odstąpienia na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

9.2 Skutki wycofania się z rynku

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy oferowany przez nas standardowy sposób dostarczenia) bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Dokonamy takiego zwrotu przy użyciu takiego samego środka płatniczego, jakiego użyli Państwo do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w wyniku takiego zwrotu.

Towary należy odesłać lub przekazać nam lub osobie upoważnionej przez nas do odbioru towarów, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli odeślesz towar przed upływem 14 dni.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Odpowiadają Państwo wyłącznie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Należy pamiętać, że istnieją pewne wyjątki prawne od prawa do odstąpienia od umowy i dlatego niektóre produkty nie mogą zostać zwrócone lub wymienione.  Poinformujemy Cię, czy ma to zastosowanie w Twoim konkretnym przypadku.

10. Treści zamieszczane przez użytkownika

W naszej witrynie internetowej możemy udostępniać różne otwarte narzędzia komunikacyjne, takie jak komentarze do blogów, wpisy na blogach, fora, tablice ogłoszeń, oceny i recenzje oraz różne usługi mediów społecznościowych. Możemy nie być w stanie monitorować wszystkich treści, które użytkownik lub inne osoby mogą udostępniać lub przesyłać za pośrednictwem naszej witryny. Zastrzegamy sobie jednak prawo do przeglądania treści i monitorowania całego wykorzystania i aktywności na naszej stronie internetowej oraz do usuwania lub odrzucania wszelkich treści według własnego uznania. Publikując informacje lub w inny sposób korzystając z jakichkolwiek otwartych narzędzi komunikacyjnych, o których mowa powyżej, użytkownik zgadza się, że jego treści będą zgodne z niniejszym Regulaminem i nie mogą być nielegalne lub niezgodne z prawem, ani naruszać praw osób trzecich.

11. Zgłaszanie pomysłów

Nie zgłaszaj żadnych pomysłów, wynalazków, dzieł autorskich ani innych informacji, które można uznać za Twoją własność intelektualną, a które chciałbyś nam przedstawić, chyba że wcześniej podpiszemy umowę dotyczącą własności intelektualnej lub umowę o zachowaniu poufności. Jeśli ujawnisz nam je bez takiej pisemnej zgody, udzielasz nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, wolnej od tantiem licencji na wykorzystanie, reprodukcję, przechowywanie, adaptację, publikację, tłumaczenie i dystrybucję Twoich treści we wszelkich istniejących lub przyszłych mediach.

12. Zakończenie użytkowania

Możemy, według własnego uznania, w dowolnym momencie zmodyfikować lub przerwać dostęp, tymczasowo lub na stałe, do strony internetowej lub jakiejkolwiek Usługi na niej. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub przerwanie Twojego dostępu do strony internetowej lub korzystania z niej, ani za żadne treści, które mogłeś udostępnić na stronie internetowej. Użytkownik nie będzie uprawniony do żadnej rekompensaty ani innej płatności, nawet jeśli pewne funkcje, ustawienia i/lub Treść, którą użytkownik wniósł lub na której polegał, zostaną trwale utracone. Nie wolno Ci obchodzić lub omijać, ani próbować obchodzić lub omijać, żadnych środków ograniczających dostęp na naszej stronie internetowej.

13. Gwarancje i odpowiedzialność

Żaden z zapisów niniejszej sekcji nie ogranicza ani nie wyłącza gwarancji dorozumianych przez prawo, których ograniczenie lub wyłączenie byłoby niezgodne z prawem. Niniejsza strona internetowa i wszystkie treści na niej zawarte są dostarczane na zasadzie „tak jak jest” i „tak jak są dostępne” i mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Wyraźnie zrzekamy się wszelkich gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, co do dostępności, dokładności i kompletności Treści. Nie gwarantujemy, że:

  • ta strona lub nasze produkty i usługi będą spełniały Państwa wymagania;
  • niniejsza witryna będzie dostępna w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny lub wolny od błędów;
  • jakość każdego produktu lub usługi zakupionej lub uzyskanej przez użytkownika za pośrednictwem tej strony internetowej spełni jego oczekiwania.

Nic na tej stronie nie stanowi ani nie ma stanowić porady prawnej, finansowej lub medycznej jakiegokolwiek rodzaju. Jeśli potrzebujesz porady, powinieneś skonsultować się z odpowiednim specjalistą.

Poniższe postanowienia niniejszej sekcji będą miały zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i nie ograniczą ani nie wyłączą naszej odpowiedzialności w odniesieniu do wszelkich kwestii, których ograniczenie lub wyłączenie byłoby dla nas niezgodne z prawem lub nielegalne. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody (w tym wszelkie szkody z tytułu utraty zysków lub przychodów, utraty lub uszkodzenia danych, oprogramowania lub bazy danych, lub utraty lub uszkodzenia własności lub danych) poniesione przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią, wynikające z dostępu do lub korzystania z naszej strony internetowej.

Z wyjątkiem zakresu, w którym dodatkowa umowa wyraźnie stanowi inaczej, nasza maksymalna odpowiedzialność wobec użytkownika za wszelkie szkody wynikające lub związane ze stroną internetową lub wszelkimi produktami i usługami wprowadzanymi na rynek lub sprzedawanymi za pośrednictwem strony internetowej, niezależnie od formy działania prawnego, które nakłada odpowiedzialność (czy to w ramach kontraktu, słuszności, zaniedbania, zamierzonego zachowania, czynu niedozwolonego lub w inny sposób) będzie ograniczona do całkowitej ceny, którą użytkownik zapłacił nam za zakup takich produktów lub usług lub korzystanie ze strony internetowej. Takie ograniczenie będzie miało zastosowanie łącznie do wszystkich roszczeń, działań i przyczyn działań użytkownika, niezależnie od ich rodzaju i charakteru.

14. Prywatność

Aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej i/lub usług, możesz być zobowiązany do podania pewnych informacji o sobie w ramach procesu rejestracji. Użytkownik zgadza się, że wszelkie podane przez niego informacje będą zawsze dokładne, poprawne i aktualne.

Traktujemy Państwa dane osobowe poważnie i zobowiązujemy się do ochrony Państwa prywatności. Nie będziemy używać Twojego adresu e-mail do wysyłania niechcianych wiadomości. Wszelkie e-maile wysyłane przez nas do Państwa będą miały miejsce wyłącznie w związku z dostarczaniem uzgodnionych produktów lub usług.

Opracowaliśmy zasady, aby odpowiedzieć na wszelkie obawy dotyczące prywatności, jakie mogą Państwo mieć. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności i Polityce dotyczącej plików cookie.

15. Dostępność

Dokładamy wszelkich starań, aby udostępniane przez nas treści były dostępne dla osób niepełnosprawnych. Jeśli jesteś niepełnosprawny i nie możesz uzyskać dostępu do jakiejkolwiek części naszej strony internetowej ze względu na swoją niepełnosprawność, prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie wraz ze szczegółowym opisem napotkanego problemu. Jeśli problem jest łatwy do zidentyfikowania i możliwy do rozwiązania zgodnie ze standardowymi w branży narzędziami i technikami informatycznymi, niezwłocznie go rozwiążemy.

16. Ograniczenia eksportowe / Zgodność z prawem

Dostęp do strony internetowej z terytoriów lub krajów, w których treść lub zakup produktów lub Usług sprzedawanych na stronie internetowej jest nielegalny, jest zabroniony. Użytkownik nie może korzystać z tej witryny z naruszeniem praw i przepisów eksportowych obowiązujących w Polsce.

17. Marketing afiliacyjny

Za pośrednictwem tej strony internetowej możemy angażować się w marketing afiliacyjny, w ramach którego otrzymujemy procent lub prowizję od sprzedaży usług lub produktów na tej stronie lub za jej pośrednictwem. Możemy również przyjmować sponsoring lub inne formy wynagrodzenia za reklamę od firm. Ujawnienie informacji ma na celu spełnienie wymogów prawnych dotyczących marketingu i reklamy, które mogą mieć zastosowanie, takich jak przepisy Federalnej Komisji Handlu USA.

18. Zlecenie

Użytkownik nie może scedować, przenieść lub podzlecić jakichkolwiek swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w całości lub w części, na rzecz jakiejkolwiek strony trzeciej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Każda domniemana cesja z naruszeniem postanowień niniejszego punktu będzie nieważna.

19. Naruszenia niniejszego Regulaminu

Z zastrzeżeniem naszych innych praw wynikających z niniejszego Regulaminu, jeśli naruszysz niniejszy Regulamin w jakikolwiek sposób, możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za stosowne, aby poradzić sobie z naruszeniem, w tym czasowo lub trwale zawieszając dostęp do strony internetowej, kontaktując się z dostawcą usług internetowych, aby poprosić o zablokowanie dostępu do strony internetowej, i / lub rozpocząć działania prawne przeciwko Tobie.

20. Siła wyższa

Z wyjątkiem zobowiązań do zapłaty pieniędzy na mocy niniejszego dokumentu, żadne opóźnienie, niepowodzenie lub zaniechanie przez którąkolwiek ze stron do wykonania lub przestrzegania któregokolwiek z jej zobowiązań na mocy niniejszego dokumentu będzie uważane za naruszenie niniejszego Regulaminu, jeśli i tak długo, jak takie opóźnienie, niepowodzenie lub zaniechanie wynika z jakiejkolwiek przyczyny poza uzasadnioną kontrolą tej strony.

21. Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami i wydatkami związanymi z naruszeniem przez Użytkownika niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa własności intelektualnej i prawa do prywatności. Użytkownik niezwłocznie pokryje nasze szkody, straty, koszty i wydatki związane z takimi roszczeniami lub z nich wynikające.

22. Odstąpienie

Niewykonanie któregokolwiek z postanowień określonych w niniejszym Regulaminie i jakiejkolwiek Umowie lub niewykonanie opcji wypowiedzenia nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się tych postanowień i nie będzie miało wpływu na ważność niniejszego Regulaminu lub jakiejkolwiek Umowy lub jej części, ani na prawo do egzekwowania każdego z tych postanowień w późniejszym czasie.

23. Język

Niniejszy Regulamin będzie rozumiany i interpretowany wyłącznie w języku Angielski. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja będą sporządzane wyłącznie w tym języku.

24. Całość umowy

Niniejszy Regulamin, wraz z naszym polityką prywatności i polityką dotyczącą plików cookie, stanowią całość umowy między użytkownikiem a Zielone Laboratorium w odniesieniu do korzystania z tej witryny.

25. Aktualizacja Regulaminu

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszy Regulamin. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie niniejszego Regulaminu pod kątem zmian lub aktualizacji. Data podana na początku niniejszego Regulaminu jest datą ostatniej aktualizacji. Zmiany w niniejszym Regulaminie wejdą w życie z dniem opublikowania takich zmian na tej stronie internetowej. Dalsze korzystanie z tej witryny po opublikowaniu zmian lub aktualizacji będzie uważane za powiadomienie o akceptacji przestrzegania i związania się niniejszym Regulaminem.

26. Wybór prawa i jurysdykcja

Niniejszy Regulamin podlega prawu obowiązującemu w Polsce. Wszelkie spory związane z niniejszym Regulaminem podlegają jurysdykcji sądów w Polsce. Jeśli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez sąd lub inny organ za nieważne i/lub niewykonalne w świetle obowiązującego prawa, taka część lub postanowienie zostanie zmodyfikowane, usunięte i/lub wykonane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, aby nadać moc prawną intencjom niniejszego Regulaminu. Nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia.

27. Informacje kontaktowe

Ta strona internetowa jest własnością i jest zarządzana przez Zielone Laboratorium.

Możesz skontaktować się z nami w sprawie niniejszego Regulaminu poprzez naszą stronę contact.

28. Pobierz

Jeśli chcesz, to pobierz nasz Regulamin w formie PDF.